Projekty

Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
28. septembra 2018

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OP KZP-PO2-SC211-2018-40

Dátum podania žiadosti: 28.09.2018

Predpokladaná realizácia projektu: 2019

Celkový rozpočet: 182 329,32 €

Požadovaná výška NFP: 173 212,85 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy zrealizovať vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Kežmarok. Prostredníctvom stavebných a sadovníckych úprav prispieť k zlepšeniu environmentálnych aspektov verejného priestranstva a zvýšiť tak technickú, krajinársku, sadovnícku, spoločenskú, vybavenostnú a kultúrnu úroveň existujúceho verejného priestranstva – 2 parkovísk v  meste. V neposlednom rade daný projekt bude viesť k zníženiu hluku a prašnosti a tiež prívalových vôd.

Projekt rieši jednu hlavnú aktivitu (vodozádržné opatrenie), ktorá pozostáva z dvoch činností:

• Stavebná úprava parkoviska s vodonepriepustným asfaltovým povrchom na vodopriepustný povrch z betónovej zámkovej dlažby do štrkového lôžka s trávnatou plochou v strede parkovacieho miesta,

• Sadovnícke úpravy – zatrávnenie plochy v rámci navrhovaných parkovísk, plochy okolo parkovísk, výsadba vzrastlých stromov a  osadenie  s výsadbou dažďových záhrad.

Realizáciou projektu sa naplnia dané merateľné ukazovatele:

• počet realizovaných vodozádržných opatrení: 2

• plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia: 2 666 m2

Predpokladaný termín realizácie týchto aktivít je 4 mesiace.

 

Projekt nebol podporený.