Projekty

Vybavenie odborných učební – ZŠ Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
15. mája 2017

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum podania žiadosti: 15.05.2017

Predpokladaná realizácia projektu: 11/2020 – 8/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 154 147,97 €

Schválená výška NFP: 146 440,57 €

 

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Grundschule Hradné námestie 38, v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 509 žiakov,

1 podporená knižnica,

1 podporená polytechnická učebňa,

1 podporená učebňa IKT,

1 podporená prírodovedná učebňa,

1 podporená základná škola

Miesto realizácie projektu: Základná škola Grundschule Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok

Projekt bol schválený.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančné príspevku č. IROP-Z-302021MI985-222-13 bola podpísaná dňa 16.08.2018. Zmluva bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv, s účinnosťou od 21.08.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 10 mesiacov. Dátum ukončenia realizácie projektu je stanovený na august 2021.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 146 440,57 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Galéria