Projekty

Vybavenie odborných učební – ZŠ Nižná brána 8, Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
15. mája 2017

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Dátum podania žiadosti: 15.05.2017

Predpokladaná realizácia projektu: 11/2020 – 8/2021

Celkové oprávnené výdavky: 127 664,53 €

Schválená výška NFP: 121 281,30 €

 

Zhrnutie projektu: Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ – Nižná brána 8 v Kežmarku  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 466 žiakov,

2 podporené prírodovedné učebne (fyziky, biochémie).

1 podporená učebňa IKT,

1 podporená základná škola

Miesto realizácie projektu: Základná škola Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

Projekt bol schválený.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančné príspevku č. IROP-Z-302021MI923-222-13 bola podpísaná dňa 16.08.2018. Zmluva bola zverejnená na centrálnom registri zmlúv, s účinnosťou od 22.08.2018. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 10 mesiacov. Dátum ukončenia realizácie projektu je stanovený na august 2021.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 121 281,30 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

Galéria