Projekty

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky

Stav
Pripravované
Dátum od
16. marca 2023

     

Poskytovateľ:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výzva č.: IROP-PO7-SC76-2022-98

Dátum podania žiadosti: 16.03.2023

Realizácia projektu:  november 2021 – apríl 2022

Celkový rozpočet projektu: 6 240,00 €

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 5 928,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov, špecifický cieľ 7.6 Projektová príprava, získať nenávratné finančné prostriedky na obstaranie vypracovanej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre stavbu „Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky“. Dokumentácia rieši stavbu cyklochodníka v k. ú. Kežmarok, ktorej účelom je sprístupnenie atraktívneho územia situovaného v blízkosti Tatranského národného parku s prepojením cyklochodníkov v k. ú. obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky, a tým zvýšenie atraktívnosti dotknutého územia pre cyklistickú infraštruktúru. Realizáciou aktivity projektu „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Cyklochodník z mesta Kežmarok do obcí Stráne pod Tatrami a Mlynčeky“ má byť dosiahnutý výstup kvantifikovaný prostredníctvom merateľného ukazovateľa:

• P0973 Počet obstaraných dokumentácií – 1.

 

Projekt bol schválený.

 

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 5 928,00 €.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.