Projekty

Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie pre Kostolné námestie a Novú ulicu v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
16. marca 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výzva č.: IROP-PO7-SC76-2022-98

Dátum podania žiadosti: 16.03.2023

Realizácia projektu: september 2021 – december 2021

Celkový rozpočet projektu: 21 120,00 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 1 056,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov, špecifický cieľ 7.6 Projektová príprava získať nenávratné finančné prostriedku na obstaranie vypracovanej štúdie a projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby „Rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice v Kežmarku“. Dokumentácia rieši rekonštrukciu priestoru s vytvorením námestia okolo Baziliky svätého Kríža a prepojením priestoru s mestskými uličkami, riešenie plôch statickej dopravy a zelene na parcelných číslach KN-C 3224/1, 3225/1, 3223, 3215, KN-E 6595, 270 v katastrálnom území Kežmarok.

 

Projekt nebol podporený.