Projekty

Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
16. marca 2023

Poskytovateľ:  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výzva č.: IROP-PO7-SC76-2022-98

Dátum podania žiadosti: 16.03.2023

Realizácia projektu: máj 2022 – december 2023

Celkový rozpočet projektu: 214 803,80 €

Žiadaná výška nenávratného finančného príspevku: 204 063,61 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je v rámci výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98 na predkladanie žiadostí o NFP na prípravu regionálnych projektov, špecifický cieľ 7.6 Projektová príprava získať nenávratné finančné prostriedky na obstaranie vypracovanej krajinno-architektonickej štúdie a na vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána“ v Kežmarku. Miestom realizácie projektu je mesto Kežmarok. Vypracovaním dokumentácie bude môcť mesto Kežmarok riešiť revitalizáciu priestoru vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána, plochy statickej dopravy a zelene na parcelných číslach KN-C 1932, 1929, 1918, 1919, 1810/1, 1810/4, 1810/3, 1810/5, 1810/60, 1923, 1928/1, 1917, 6599 v katastrálnom území Kežmarok. Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a územie samotné s počtom obyvateľov 15 293 (zdroj: evidencia obyvateľstva mesta Kežmarok).

 

Hlavnou aktivitou projektu je A. Obstaranie projektovej dokumentácie investičných projektov v zmysle právnych predpisov upravujúcich územné plánovanie a stavebný poriadok. Predmetom projektu je vypracovaná krajinno-architektonická štúdia s vizualizáciou a vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby „Revitalizácia vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarska a Nižná brána“ v Kežmarku. Vypracované dokumenty budú východiskovými dokumentami k ďalšiemu postupu pre budúce aktivity v danej lokalite, a to konkrétne pre revitalizáciu vnútrobloku ul. Možiarska, Garbiarka a Nižná brána.

 

Realizáciou aktivity projektu „Vypracovanie štúdie a projektovej dokumentácie vnútrobloku ulíc Možiarska, Garbiarska a Nižná brána v Kežmarku“ majú byť dosiahnuté výstupy kvantifikované prostredníctvom merateľného ukazovateľa:

 

P0973  Počet obstaraných dokumentácií – 2.

 

Projekt nebol podporený.