Projekty

Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
8. novembra 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Výzva: OPII-2021/7/16-DOP

Dátum podania žiadosti: 08.11.2021

Predpokladaná realizácia projektu: september 2020 – december 2023

Celkový rozpočet: 107 098,48 €

Požadovaná výška NFP: 101 743,56 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je zabezpečiť dostatočnú bezpečnosť informačných systémov verejnej správy, aby mohla prostredníctvom svojich orgánov plniť svoje úlohy. V zmysle bezpečnosti, resp. informačnej a kybernetickej bezpečnosti je nutné vidieť v informačných systémoch verenej správy a informáciách, ktoré sa v nichspracúvajú aktíva, ktoré je potrebné chrániť. K zabezpečeniu dostatočnej úrovne ochrany ISVS pred rôznymi hrozbami, je potrebné, aby organizácia realizovala bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu znižovať dopady bezpečnostných incidentov na tieto systémy. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov a preto je potrebné zvýšiť IT a kybernetickú bezpečnosť.

Hlavným výsledkom realizácie projektu bude priebežné monitorovanie a udržiavanie procesov governance IT bezpečnosti a riadenia rizík, pričom výsledok sa dosiahne prostredníctvom hlavných aktivít projektu, ktoré vychádzajú z vyhlášky podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov:

  • Analýza a Dizajn,
  • Nákup technických prostriedkov, programových prostriedkov a služieb,
  • Implementácia a Testovanie,
  • Nasadenie.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:
P0193 Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – 5 ks

  • Kybernetická bezpečnosť (analýza rizík, rozdielová analýza) a bezpečnostná dokumentácia v trvaní 28 mesiacov – 2 ks
  • Služba menežér informačnej a kybernetickej bezpečnosti v trvaní 28 mesiacov – 1 ks
  • Nasadenie produktu ESET PROTECT Advanced v trvaní 3 roky – 1 ks
  • Nasadenie produktu Safetica DLP(Data Loss Prevention) v trvaní 5 rokov – 1 ks

P0048 Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov – 1 ks

  • Riešenie kybernetickej bezpečnosti IT infraštruktúry bude realizované prostredníctvom firewallu FortiGate-80F – v trvaní 5 rokov – 1 ks

 

Projekt nebol podporený.