Projekty

Zakúpenie prídavného zariadenia pre kompostáreň v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
5. apríla 2023

Poskytovateľ: Environmentálny fond

Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)

Dátum podania žiadosti: 05.04.2023

Predpokladaná realizácia projektu: júl 2023 – december 2023

Celkový rozpočet projektu: 158 296,00 €

Požadovaná dotácia: 80 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

V meste Kežmarok sa nachádza zberný dvor s kompostárňou v areáli Verejnoprospešných služieb mesta Kežmarok. Mesto disponuje zvozovou a manipulačnou technikou a nádobami. Keďže dochádza k významnému navýšeniu tvorby a zhodnocovania BRKO je nutné rozšírenie kapacít kompostárne a dovybavenie o žiadanú techniku. V rámci projektu sa zakúpi technika-čelný nakladač. Mesto má ramenový nakladač, ktorý nepostačuje, preto je potrebné zakúpiť 1 čelný nakladač. Realizácia projektu bude mať environmentálne, socio-ekon. prínosy. Rozšírením triedeného zberu a zhodnocovania priamo v meste sa znížia náklady na odvoz a zneškodnenie ZKO, ktorých významnou zložkou sú v súčasnosti BRO. Realizáciou sa zlepší a rozšíri systém triedenia, zhodnocovania BRO, zníži počet čiernych skládok, zlepší životné prostredie, obec bude plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o odpadoch, čo úzko súvisí so záväzkami SR voči EÚ, zníži sa ekonomická náročnosť zvozu a ukladania odpadov.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.