Projekty

Zavedenie smart technológií v meste Kežmarok

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
26. augusta 2020

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Výzva: OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie NFP – „Moderné technológie“

Dátum podania žiadosti: 26.08.2020

Predpokladaná realizácia projektu: september 2021 – september 2023

Celkový rozpočet projektu: 996 157,21 €

Schválená výška NFP: 946 349,36 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu je zavedenie smart technológií v meste Kežmarok v piatich oblastiach: verejné osvetlenie, priechody pre chodcov, parkovací systém, kamerový systém, manažment odpadov. Mesto plánuje v rámci projektu zaviesť systémy, ktoré prinesú dobudovaním existujúceho systému VO v rámci intravilánu mesta výrazné zlepšenie v oblasti monitoringu a riadenia verejného osvetlenia, spočívajúce v rozšírení systémov riadenia a regulácie svietidiel verejného osvetlenia. Predmetnými miestami zavedenia inteligentných priechodov pre chodcov sú ulice Huncovská, Toporcerova, ktoré sú lokalizované na ceste I. triedy I/66 – hlavný ťah Poprad – Kežmarok – Javorina smer Stará Ľubovňa, ulica Štúrova, ktorá sa nachádza na štátnej ceste II. triedy a Garbiarska ulica. V rámci uvedených lokalít sa nachádza 8 priechodov pre chodcov, ktorých intenzita je v rámci celého dňa výrazná najmä z titulu tranzitu nákladnej a osobnej automobilovej dopravy.  Zavedenie inteligentného parkovacieho systému spočíva v eliminácii využívania parkovacích miest rezidentov návštevníkmi mesta.  Zavedenie nového kamerového systému by pre mesto znamenalo zvýšenie pravdepodobnosti vyriešenia viacerých priestupkov a zároveň by sa zvýšila možnosť aj ich odhalenia. Cieľom projektu je zníženie nákladov na manažment komunálneho odpadu a naplnenie cieľov EÚ v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov.

 

Projekt bol schválený.