Projekty

Zlepšenie kvality a dostupnosti služieb prostredníctvom vybudovania CIZS v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
6. februára 2020

Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Kežmarok

Výzva: 3/OÚ-KK/2019

Dátum podania žiadosti: 06.02.2020

Predpokladaná realizácia projektu: 2020

Celkový rozpočet projektu: 973 308,77 €

Požadovaný regionálny príspevok: 450 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Dofinancovanie projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kežmarok prispeje ku zlepšeniu kvality a dostupnosti služieb prostredníctvom vybudovania nového CIZS v Kežmarku. Hlavným cieľom projektu je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti a sprístupnenie zdravotnej starostlivosti pre ľudí na jednom mieste, zohľadňujúc spádovosť regiónu a dostupnosť služieb. Primárne ide o zefektívnenie manažmentu pacienta a podporu poskytovania sociálnych služieb so zámerom vybudovať zázemie pre obyvateľov v nepriaznivej sociálnej situácii.

Mesto žiada o dofinancovanie projektu vo výške 450 000,00 €. Z regionálneho príspevku bude realizovaná časť stavebného objektu SO.01 – Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, stavebný objekt SO.01.1 – Stavebná časť – architektúra + statika. V rámci toho stavebného objektu SO.01.1 budú realizované tieto stavebné práce: zemné práce, zakladanie, zvislé a kompletné konštrukcie, vodorovné konštrukcie a presuny hmôt HSV v zmysle predloženej cenovej kalkulácie vychádzajúcej z celkového rozpočtu stavby.

 

Projekt nebol podporený.