Projekty

Zlepšenie úrovne technického a priestorového riešenia a technologického vybavenia mestskej knižnice

Stav
Pripravované
Dátum od
15. novembra 2021

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75

Dátum podania žiadosti: 15.11.2021

Predpokladaná realizácia projektu: január 2022 – marec 2023

Celkový rozpočet: 210 999,66 €

Požadovaná výška NFP: 200 000,00 €

 

Zhrnutie projektu:

Cieľom projektu je podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií a to tým, že bude vytvorené priaznivé prostredie pre udržanie a zvýšenie miery adaptability knižnice postihnutej pandémiou COVID-19.

Tento očakávaný cieľ sa dosiahne prostredníctvom týchto aktivít:

1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii:

  • zabezpečenia zvýšenia kvality služieb prostredníctvom modernizácie, zlepšenia úrovne technického resp. technologického vybavenia, priestorového afunkčného riešenia knižnice jej rekonštrukciou, resp. zavedením nových služieb ako sú napr. on-line predstavenia, interakcie s návštevníkmi a pod.

2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie:

  • zabezpečením modernizácie, inovatívnosti a zvýšenia hygienických štandardov knižnice s cieľom lepšie reagovať na prípadné situácie podobné pandémiiCOVID-19 v budúcnosti prostredníctvom zakúpenia interiérového vybavenia/prístroje/zariadenia, ktoré slúžia na predchádzanie negatívnych dôsledkov vzniknutých vplyvom COVID-19, alebo na identifikovanie potenciálneho rizika: zariadenie na dezinfekciu a filtráciu vzduch, germicídne lampy, bezdotykový dávkovač na dezinfekciu, bezkontaktné dávkovače na mydlo, bezkontaktný teplomer a pod.

Miestom realizácie projektu je mestská knižnica nachádzajúca sa v zastavanom území, v mestskej centrálnej zóne mesta Kežmarok na ulici Hlavné námestie č.26/64. Cieľovou skupinou projektu sú všetci návštevníci a zamestnanci knižnice.

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa dosiahne naplnenie stanoveného merateľného ukazovateľa:

  • P0974 – Počet podporených kultúrnych objektov – Počet kultúrnych objektov, na ktoré bol poskytnutý príspevok. 1 Kultúrna inštitúcia je 1 podporený kultúrny objekt = 1 knižnica.

 

Projekt je vo fáze hodnotenia.