Projekty

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy na ulici Poľnej č. 2 Kežmarok

Stav
Pripravované
Dátum od
28. decembra 2021

Poskytovateľ: Sprostredkovateľský orgán OP KŽP – SIEA

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva: OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Dátum podania žiadosti: 28.12.2021

Predpokladaná realizácia projektu: jún 2022 – máj 2023

Celkový rozpočet: 383 492,18 €

Požadovaná výška NFP: 364 317,57 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je v prvom rade zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, ale sa stane aj energeticky funkčnejšou a finančne menej náročnou, bezpečnejšou, modernejšou, ekologickejšou a estetickejšou budovou. Po dlhoročnej prevádzke si objekt žiada komplexnú rekonštrukciu v snahe zlepšiť jeho tepelno-technické podmienky a znížiť potrebu tepla na vykurovanie. Rozsah projektu zahŕňa zateplenie obvodového plášťa a sokla kontaktným zatepľovacím systémom, čiastočná výmena výplní otvorov, úprava odkvapového chodníka a výmena klampiarskych prvkov. Súčasťou návrhu sú aj nové rozvody vykurovania a elektriny. Realizáciou projektu bude dosiahnutá úspora celkovej potreby energie 59 %, v dôsledku čoho bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy D do energetickej triedy B, čo sa týka úspory primárnej energie, tá bude vo výške 70 %, v dôsledku čoho bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy C do energetickej triedy A1. Realizáciou projektu bude dosiahnutá úspora energie na vykurovanie 62,11 %, v dôsledku čoho bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy F do energetickej triedy B.

Uvedené ciele sa dosiahnu prostredníctvom aktivity:

A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – stavebné práce zabezpečujúce zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy.

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa dosiahne naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov, a to:

 • Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 0,0000 MWh/rok
 • Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE – 38,7000 MWh/rok
 • Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 17,7681 t ekviv. CO2/rok
 • Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove – 5
 • Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie – 1
 • Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek – 626,8200 m2
 • Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti – 38,1337 MWh/rok
 • Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti – 124,3143 MWh/rok
 • Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách – 86 180,6184 kWh/rok
 • Zníženie potreby energie vo verejných budovách – 98 566,1424 kWh/rok
 • Zníženie produkcie emisií NOx – 21,9025 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií PM10 – 0,6500 Kg/rok
 • Zníženie produkcie emisií SO2 – 3,2531 Kg/rok
 • Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 101 846,8375 kWh/rok
 • Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0,0000 MWe
 • Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,0300 MW
 • Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov – 0,0300 MWt.

 

Projekt nebol podporený.