Projekty

Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok

Stav
Zrealizované
Dátum od
1. januára 2018

Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01

Predpokladaná realizácia projektu:  2018-2020

Celkový rozpočet: 259 380,00 €

Predpokladané vlastné spolufinancovanie: 12 969,00 €

Predpokladaná výška NFP: 246 411,00 €

 

Zhrnutie projektu: Cieľom projektu je podpora vzdelávania detí v Základnej škole, Nižná brána 8, Kežmarok (ďalej len ZŠ) a to najmä v oblasti zvýšenia inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a následne zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov školy a zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému základnému vzdelávaniu.

Projekt je zameraný na rozšírenie a podporu aktivít ZŠ (nasledujúce aktivity sú aj hlavnými aktivitami projektu):

• aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese

• aktivity podporujúce interkultúrne prostredie s cieľom predchádzania segregácie na školách a v triedach

• aktivity pre skvalitňovanie diagnostikovania a rediagnostikovania detí a žiakov s cieľom predchádzať neodôvodnenému odkladaniu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, školskej neúspešnosti detí a ich zaraďovaniu do špeciálnych tried a škôl

Cieľová skupina: žiaci ZŠ vrátane so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Termín realizácie týchto aktivít je 36 mesiacov.

Miesto realizácie projektu je Základná škola, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok.

 

Projekt bol ukončený.