8 Oddelenie sociálnych vecí

Sociálna posudková činnosť

  • sociálno-poradenská práca prvého kontaktu, vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia
  • diagnostikovanie problému klienta vrátane spolupráce s rodinnými príslušníkmi
  • sociálne šetrenie v prirodzenom prostredí klienta
  • rozhodovanie o odkázanosti na sociálnu službu
  • posudzovanie občana a vyhotovenie sociálneho posudku na účely poskytovania sociálnych služieb
  • poskytovanie odľahčovacej služby ako sociálnej služby fyzickej osobe počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje inú fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôže opatrovanie vykonávať
  • zabezpečovanie kontaktu mesta vo vzťahu k dennému centru (Klub dôchodcov a Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska)
  • monitorovanie poskytovaných dotácií z MPSVaR, spracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií a ich zúčtovanie
  • zúčtovanie finančného príspevku na financovanie sociálnych služieb  v ZPS a ZOS Kežmarok  podľa § 71 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov

Oznamy