Agendy

Daň za psa, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty – Občan

Daň za psa

Predmetom dane – pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane.

Priznanie k dani za psa je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.

Pri zániku daňovej povinnosti doložiť doklad o utratení od veterinára alebo čestné prehlásenie o úhyne psa.

Sadzby dane za psa podmienky oslobodenia od dane za psa sú uvedené vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach.

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v  ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznania k dani za nevýherné hracie prístroje daňovník podáva do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Sadzba za jeden nevýherný prístroj je uvedená vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach.

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategorizáciu určuje osobitný predpis.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

Termín oznamovacej povinnosti je 30 dní odo dňa začatia alebo skončenia prevádzkovania tohto zariadenia.

Daň za ubytovanie je splatná bez vyrubenia do 15 dní od skončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Sadzba dane za ubytovanie je uvedená vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach.

 

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

Priznanie za predajné automaty je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku, alebo zániku daňovej povinnosti.

Sadzba dane za jeden predajný automat je určená vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach.

Informácie