Agendy

Oznámenie o zrušení prevádzkarne – Podnikateľ

Podnikateľ oznamuje obci zrušenie prevádzkovej jednotky. Jedná sa o formálne oznámenie, ktoré však má dopad aj na oznamovaciu povinnosť právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa na splnenie si oznamovacej povinnosti z titulu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

7 dní pred ukončením činnosti prevádzkarne

Legislatíva

  • https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369
  • https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-455
  • https://www.zakonypreludi.sk/zz/2007-250

Podpisovanie

podpis žiadateľa

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS