Agendy

Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia – Občan

Zhromažďovaním občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú povinní podávať oznámenie mestu, na ktorého území sa zhromaždenie plánuje uskutočniť. Za zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Zákonná lehota najneskôr v deň konania

Legislatíva

  • https://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-84

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS