3 Právne oddelenie

Registratúra a archívnictvo

 • vykonáva metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry jednotlivých zložiek zamestnávateľa a jeho zariadení
 • predkladá návrhy na vypracovanie registratúrneho poriadku, registratúrneho plánu a smerníc na správu registratúry zamestnávateľa
 • vykonáva odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry zamestnávateľa
 • vyhotovuje výpisy, odpisy a osvedčenia z registratúrnych záznamov
 • zabezpečuje odovzdanie archívnych dokumentov na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu
 • vyhotovuje správy a štatistiky o správe registratúry zamestnávateľa
 • vykonáva osvedčenia listín a podpisov na listinách
 • vydáva rybárske lístky a vedenie ich evidenciu
 • vedie evidenciu ohlásení verejných kultúrnych a športových podujatí, verejných zhromaždení a verejných zbierok a vydáva stanoviská
 • vybavuje agendu na úseku poľnohospodárstva:
  • vydáva osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
  • vedie agendu súvisiacu s včelárstvom

Oznamy