Verejné obstarávania

Podpora rozvoja športu v meste na rok 2019 – Výstavba multifunkčného ihriska v areáli Centra voľného času

Dátum zverejnenia
20. novembra 2019

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebnej práce

Názov: „Výstavba multifunkčného ihriska CVČ“

Zoznam dokumetnácie:  

  • Výzva na predkladenie cenových ponúk
  • Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejnýn obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
  • Príloha č. 2 – Technické požiadavky
  • Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo
  • Príloha č. 4 – Výkaz výmer

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky – program Podpora rozvoja športu na rok 2019.