Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok – ZRUŠENÁ

Dátum zverejnenia
13. marca 2019

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby

Názov: Lokálna nízkouhlíková stratégia mesta Kežmarok

Zoznam dokumetnácie:

  • Výzva na predkladenie cenových ponúk
  • Príloha č.1 –  Odporúčaný rozsah pre vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie
  • Príloha č.2 – Čiastkové plnenia lokálnej nízkouhlíkovej stratégie_KK
  • Príloha č.3 – Cenová ponuka
  • Príloha č.4 – Návrh  Zmluvy o dielo

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a Operačného programu KŽP.