Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru – Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok

Dátum zverejnenia
20. júla 2018

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru /zahŕňajúci aj činnosti spojené s umiestnením, montážou a inštaláciou tovaru a uskutočnením stavebných prác/

Názov: „Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku ZŠ s MŠ Nižná brána, Kežmarok“

Prílohy:

  • 1_Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • 2_Návrh uchádzača na plnenie kritéria
  • 3_Zadanie
  • 4_Návrh Zmluvy o dielo