Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby

Dátum zverejnenia
12. júla 2018

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na poskytnutie služby:

Názov zákazky: Stavebný dozor k projektu s názvom: „Dobudovanie systému zhodnocovania BRO v Kežmarku“.

Prílohy:

  • 1_Výzva na predloženie cenových ponúk
  • 2_Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a EFRR.