Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebnej práce

Dátum zverejnenia
13. júla 2018

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebnej práce :

Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia zastávok cestnej verejnej osobnej dopravy“.

Prílohy:

  • 1_Výzva na predloženie cenových ponúk
  • 2_Návrh na plnenie kritérií
  • 3_Návrh Zmluvy o dielo
  • 4_ Projektová dokumentácia + Technická správa + Technická špecifikácia
  • 5_Výkaz výmer

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a EFRR.