Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác – Výstavba detského ihriska na ulici Martina Lányiho, Kežmarok

Dátum zverejnenia
20. júla 2018

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác.

Názov: „Výstavba detského ihriska na ulici Martina Lányiho, Kežmarok“

Prílohy:

  • 1_Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • 2_Návrh uchádzača na plnenie kritéria
  • 3_Zadanie
  • 4_Návrh Zmluvy o dielo

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a Úradu vlády SR.