Verejné obstarávania

Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby

Dátum zverejnenia
11. mája 2017

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na poskytnutie služby.

Názov: Vyhotovenie jednostupňovej PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: „Revitalizácia a rekonštrukcia vnútorných priestorov na sídlisku SEVER v Kežmarku“

Prílohy:

  • Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • Návrh uchádzača na plnenie kritéria
  • Architektonická štúdia
  • Príloha č.1 – Zadávacie podmienky
  • Príloha č.2 – Návrh zmluvy o dielo