Oznamy mesta

Oznámenie o dražbe č. 091/2023

Oznámenie o dražbe

Aukčná spoločnosť s. r. o. vyhlasuje dražbu nehnuteľnosti, a to dňa 29. 11. 2023 s miestom  dražby: salónik na prízemí hotela CLLUB, Dr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok. 

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, v podiele 1/1, nachádzajúce sa v okrese Kežmarok, obec, Kežmarok k. ú. Kežmarok zapísané na LV č. 2379, a to konkrétne: byt č. 11 nachádzajúci sa na 2 p. obytného domu so súpisným číslom 980, vchod: 52 v Kežmarku. Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční dňa 13. 11. 2023 o 09:45 hod. a dňa 27. 11. 2023 o 09:45 hod., pričom stretnutie záujemcov bude pred bytovým domov so súp. č. 980 na ulici Gen. Štefánika 52 v Kežmarku.