3 Právne oddelenie

Podateľňa a registratúra

 • zabezpečuje styk s poštovým úradom, preberá a triedi zásielky doručené mestskému úradu a odosiela zásielky mestského úradu
 • vedie centrálnu evidenciu doručených písomností
 • zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry mestského úradu
 • zabezpečuje vyvesenie úradných oznamov a listín na vývesnej tabuli mestského úradu, úradnej tabuli webového sídla mesta Kežmarok, úradnej elektronickej tabuli a centrálnej úradnej elektronickej tabuli
 • vypracováva posudky a správy o povesti na občanov pre orgány činné v trestnom konaní
 • vybavuje dožiadania od exekútorov a iných orgánov
 • vedenie evidenciu žiadostí a plní úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • vyhotovuje zápisnice a uznesenia zo zasadnutí MsZ Mesta Kežmarok
 • pomáha pri príprave volieb do NR SR, Európskeho parlamentu, volieb prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávy mesta a VÚC
 • pomáha pri zabezpečovaní úloh spojených s vykonaním referenda
 • organizačne  zabezpečuje sčítanie ľudu, domov a bytov
 • vydáva vrecia na separovaný odpad

Oznamy