Oznamy mesta

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Zisťovanie EU SILC

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC)  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. februára do 21. júla 2023.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 446 samospráv, medzi nimi aj naše mesto Kežmarok. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 domácností.

V tomto období vybrané domácnosti v meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie.

Za ochranu osobných dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaný mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej činnosti dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo na tel. čísle 051/7735 321, 0917 880 100 – Ing. Iveta Popovcová.