Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti – Dušan Pták

Oznámenie o doručení písomnosti 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana menom:                            

Dušan Pták, bytom Kežmarok

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l.

Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.