Oznamy mesta

Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Oznámenie o dražbe

JUDr. Svätoslav Mruškovič – Súdny exekútor, Exekútorský úrad Prešov, Námestie mieru 1, Prešov vyhlasuje termín dražby nehnuteľnosti dňa 17. apríla 2024 o 14.00 hod.  v priestoroch Exekútorského úradu JUDr. Svätoslava Mruškoviča na ul. Námestie mieru 1 v Prešove.

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Kežmarok, katastrálny odbor, LV č. 3103, Prešovský kraj, okres Kežmarok, obec Kežmarok v podiele 1/2, a to: parcela č. 2396/3 o výmere 246 m2, stavba súp. č. 638 na parc. č. 2396/3, byt č. 25.

Obhliadka predmetu dražby sa uskutoční :

15. apríla 2024 o 10.00 hod. na mieste samom, tzn. ul. Továrenská 638/25, 060 01 Kežmarok.  Záujem o obhliadku je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk .