Energetický audit budov

Stav
Prebiehajúce
Dátum od
30. októbra 2020

Poskytovateľ: Operačný program Kvalita životného prostredia

Výzva: 53. Výzva na zameraná na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni OPKZP-PO4-SC441-2019-53

Dátum podania žiadosti: 30.10.2020

Predpokladaná realizácia projektu: október/november 2021 – marec 2022

Celkový rozpočet projektu: 14 606,67 €

Požadovaná výška NFP: 13 876,36 €

 

Zhrnutie projektu:

Hlavným cieľom projektu je vypracovanie energetických auditov pre vybraných 13 budov vo vlastníctve mesta Kežmarok s cieľom zhodnotenia tepelno-technických parametrov a navrhnutia účinných úprav, ktoré zabezpečia zásadné zlepšenie energetickej náročnosti týchto vybraných budov. Predmetom projektu je vypracovanie energetických auditov prostredníctvom, ktorých sa zdiagnostikuje a zhodnotí fyzický stav budov a navrhnú vhodné opatrenia. Hlavnou aktivitou projektu je na základe vypracovaných energetických auditov stanoviť ďalší postup, ako žiadateľ bude v nasledujúcom období postupovať v zlepšovaní energetických parametrov objektov.

 

Projekt bol schválený.