8 Oddelenie sociálnych vecí

Terénna sociálna práca – Terénna sociálna služba krízovej intervencie

  • aktívne vyhľadávanie a kontaktovanie jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci cieľovej skupiny
  • posudzovanie životnej situácie ľudí v kontexte ich sociálnych vzťahov
  • poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a podporu pri zabezpečovaní sociálnej služby
  • poskytovanie sociálnej intervencie a plánovanie procesu riešenia sociálneho problému
  • individuálne a skupinové poradenstvo
  • sprostredkovanie kontaktu v spoločenskom prostredí (s inštitúciami a odborníkmi), ktorých sa týka sociálny problém
  • poskytovanie pomoci pri uplatňovaní práv, oprávnených záujmov a pri riešení osobných záležitostí

Oznamy