Agendy

Daň z nehnuteľností – Občan

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností je do 31.01.2023

Podáva ho len daňovník, ktorý v roku 2022

  • stal sa vlastníkom nehnuteľnosti,
  • prestal byť vlastníkom nehnuteľnosti,
  • nastali zmeny vo výmere,
  • nastali zmeny vo využívaní,
  • nadobudlo právoplatnosť stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie.

S priznaním je potrebné doložiť rozhodnutie s katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode, uznesenie o dedičstve, iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Pri podielovom spoluvlastníctve priznanie podá každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel.

Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú daňovníkov zastupuje jeden z nich.

Pri bezpodielovom vlastníctve manželov priznanie podá jeden z manželov.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením je daňovník povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Sadzby dane z nehnuteľnosti podľa jednotlivých druhov, podmienky zníženia, alebo oslobodenia od dane z nehnuteľnosti sú uvedené vo Všeobecnom záväznom nariadení mesta Kežmarok č. 11/2019 o miestnych daniach.

Informácie

Elektronický formulár

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS