6 Oddelenie ekonomické

Správa daní a poplatkov

Daň z nehnuteľností:

 • Príjem podaných daňových  priznaní k dani z nehnuteľností (daňovník predloží list   vlastníctva, prípadne aj iné doklady, na základe ktorých daň vypočítal)
 • Príjem ohlásenia nadobudnutia a predaja nehnuteľností (daňovník je povinný do 30 dní od vkladu do katastra nahlásiť túto zmenu správcovi dane)
 • Poskytnutie  potvrdenia o úhrade daňových záväzkov:- pre účely sociálne (príspevok na bývanie) a pre účely zdokladovania žiadosti  o dotáciu z Mesta Kežmarok bez poplatku- pre iné účely je potrebné predložiť žiadosť a zaplatiť správny poplatok 3 eurá v pokladni MsÚ

Daň za psa:

 • Príjem  oznámenia o nadobudnutí psa ( daňovník je povinný do 30 dní písomne oznámiť vznik daňovej povinností)
 • Príjem ohlásenia o zániku daňovej povinností( daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinností – podložiť dokladom o utratení od veterinára alebo čestným prehlásením o úhyne psa)
 • Príjem ohlásenia na oslobodenie resp. zníženie dane za psa (daňovník je povinný do 30 dní od vzniku nároku predložiť doklad 😮 sterilizácií, resp. kastrácií alebo doklad z Útulku v meste Kežmarok o osvojení psa alebo preukaz ZŤP majiteľa alebo držiteľa psa.)

Daň za nevýherné hracie prístroje:

 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za nevýherné hracie prístroje, kde​​​​​​​daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať,
 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti,
 • Vyrubenie dane rozhodnutím, kde daňovník je povinný postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú v ňom určené.

Výherné hracie automaty:

 • Vydanie  rozhodnutia o povolení na umiestnenie výherných hracích automatov

Daň za ubytovanie:

 • Registrácia  daňovníkov dane za ubytovanie (daňovník je povinný registrovať sa do 15 dní od začatia činnosti)
 • Príjem hlásenia o počte prechodne ubytovaných osôb (do 15 dní od skončenia mesiaca)

Daň za predajné automaty

 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za predajné automaty, kde daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať,
 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti,
 • Vyrubenie dane rozhodnutím, kde daňovník je povinný postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú v ňom určené.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

U podnikateľa:

 • Zabezpečovanie zvýšenia alebo zníženia frekvencie vývozu a počtu zberných nádob, úprava platobného výmeru k dátumu žiadosti – na základe žiadosti podnikateľa a preverenia skutočnosti. U podnikateľa je pre určenie výšky poplatku rozhodujúca nahlásená frekvencia vývozu a počet zberných nádob

U občana:

 • Príjem nahlasovania zmien, ktoré sú podstatné pre určenie poplatku (nie je potrebné nahlasovať narodenie dieťaťa, odsťahovanie, presťahovanie, prisťahovanie, prechodný pobyt, úmrtie – tieto zmeny sú odsúhlasované s referátom evidencie obyvateľstva). U občana je pre určenie výšky poplatku rozhodujúci nahlásený trvalý pobyt.
 • Preberanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie poplatku od občanov na základe doložených dokladov podľa druhu zníženia, resp. odpustenia poplatku:- študent – potvrdenie o návšteve školy, ak je škola do 70 km aj potvrdenie z internátu- osoba mimo trvalého pobytu – aktuálne potvrdenie o prechodnom pobyte + doklad o zaplatení v mieste prechodného pobytu- občan so ZŤP – kópia preukazu ZŤP z obidvoch strán- občan v zahraničí viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní – aktuálny doklad o pobytev zahraničí + preklad (nemusí byť autorizovaný)- občan vo výkone trestu – potvrdenie o umiestnení v ústave- deti v detskom domove – potvrdenie o umiestnení v ústave

  – rodina so 4 maloletými deťmi – kópie rodných listov detí (nemusia byť overené)

  – občanom, ktorí k 1.1. bežného roka dovŕšili vek 70 rokov sa poskytne automaticky znížená sadzba – nie je potrebné podávať žiadnu žiadosť

Žiadosti sa poskytnú len tým občanom, ktorí majú uhradené všetky nedoplatky za prechádzajúce roky. Podávajú sa do 31.1. bežného roka, v mimoriadnych prípadoch najneskôr do 30.11. bežného roka (napr. zdokladovanie pobytu v zahraničí).

Iné dôležité informácie

 • Pri úhrade dane z nehnuteľností a poplatku za kom. odpady je dôležité dodržiavať splátkový kalendár uvedený na platobnom výmere a uvádzať správny variabilný symbol, ktorý je zhodný s číslom platobného výmeru. Pri nezhodách s platbami je potrebné odsúhlasiť si tieto platby na ekonomickom odd. MsÚ na základe predložených dokladov – či už dokladom z banky alebo ústrižkom z poštovej poukážky

Čo môžete vybaviť u informátora MsÚ? (prízemie vľavo):

 • Získať informáciu o výške nedoplatku buď celkového, alebo za jednotlivé roky
 • Získať potrebné tlačivá
 • Zistiť číslo variabilného symbolu (pod ktorým je nutné platiť daň alebo poplatok),
 • Zistiť priznanú výšku úľavy, počet a mená osôb, za ktorých je vystavený platobný výmer za kom. odpady a pod.
 • Získať pomoc pri vypísaní žiadosti, môžete sa poradiť, aké doklady je potrebné predložiť

Oznamy