6 Oddelenie ekonomické

Správa daní a poplatkov

Správa daní a poplatkov

Daň z nehnuteľností:

 • Príjem ohlásenia nadobudnutia a predaja nehnuteľností formou podania daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31.01. nasledujúceho roka od zápisu vkladu do katastra nehnuteľností.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka je potrebné podať daňové priznanie k dani do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa dedič stal majiteľom nehnuteľnosti.

V prípade dražby daňová povinnosť vzniká vydražiteľovi nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 • Príjem podaných daňových  priznaní k dani z nehnuteľností (daňovník predloží rozhodnutie o povolení vkladu z katastra nehnuteľností)
 • Poskytnutie  potvrdenia o úhrade daňových záväzkov: je potrebné predložiť žiadosť a zaplatiť správny poplatok 3 € v pokladni MsÚ.

Daň za psa:

 • Príjem  oznámenia o nadobudnutí psa, prípadne zmeny vo vlastníctve psa (daňovník je povinný do 30 dní písomne oznámiť vznik daňovej povinností, alebo zmeny vo vlastníctve psa).
 • Príjem ohlásenia o zániku daňovej povinností (daňovník je povinný písomne oznámiť zánik daňovej povinností – podložiť dokladom o utratení od veterinára alebo čestným prehlásením o úhyne psa).
 • Príjem ohlásenia na oslobodenie resp. zníženie dane za psa (daňovník je povinný do 30 dní od vzniku nároku predložiť doklad z Útulku v meste Kežmarok o osvojení psa alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej len „preukaz ŤZP“) majiteľa alebo držiteľa psa).

Daň za nevýherné hracie prístroje:

 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za nevýherné hracie prístroje, kde ​​​​​​​daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.
 • Vyrubenie dane rozhodnutím, kde daňovník je povinný postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú v ňom určené.

Daň za predajné automaty

Príjem podaných daňových priznaní k dani za predajné automaty, kde daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 • Príjem podaných daňových priznaní k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.
 • Vyrubenie dane rozhodnutím, kde daňovník je povinný postupovať v zmysle rozhodnutia a zaplatiť daň v sume a v lehotách, ktoré sú v ňom určené.

Daň za ubytovanie:

 • Registrácia  daňovníkov dane za ubytovanie (daňovník je povinný oznámiť vznik, zmenu alebo zánik daňovej povinnosti k dani za ubytovanie do 15 dní od začatia, zmeny alebo skončenia činnosti).
 • Príjem hlásenia o počte prechodne ubytovaných osôb (do 10 dní od skončenia mesiaca, splatnosť dane je do 15 dní od skončenia mesiaca).

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

U podnikateľského subjektu:

 • Zabezpečovanie zvýšenia alebo zníženia frekvencie vývozu a počtu zberných nádob, úprava rozhodnutia k dátumu žiadosti – na základe žiadosti podnikateľského subjektu a preverenia skutočnosti. U podnikateľského subjektu je pre určenie výšky poplatku rozhodujúca nahlásená frekvencia vývozu a počet zberných nádob.

U občana:

 • Príjem nahlasovania zmien, ktoré sú podstatné pre určenie poplatku.
 • Preberanie žiadostí o zníženie alebo odpustenie poplatku od občanov na základe doložených dokladov podľa druhu zníženia, resp. odpustenia poplatku:
 • študent – potvrdenie o návšteve školy, ak je škola do 70 km aj potvrdenie z internátu,
 • osoba mimo trvalého pobytu – aktuálne potvrdenie o prechodnom pobyte + doklad o zaplatení v mieste prechodného pobytu,
 • občan s preukazom ŤZP – kópia preukazu ŤZP z obidvoch strán,
 • občan v zahraničí viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní – aktuálny doklad o pobyte v zahraničí + preklad (nemusí byť autorizovaný),
 • občan vo výkone trestu – potvrdenie o umiestnení v ústave,
 • deti v detskom domove – potvrdenie o umiestnení v ústave.
 • Občania starší ako 62 rokov nie sú povinní predkladať žiadosť o úľavu.

Iné dôležité informácie

 • Pri úhrade dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad je dôležité dodržiavať splátkový kalendár uvedený na rozhodnutí a uvádzať správny variabilný symbol.

Oznamy