Agendy

Opatrovateľská služba – Občan

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území Mesta Kežmarok prijímateľovi sociálnej služby.

Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby vyplní tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorej dokladá:

  • právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba
  • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia