8 Oddelenie sociálnych vecí

Sociálne veci

  • mesačné vyplácanie dávok v hmotnej núdzi a prídavkov na deti  klientom v hotovosti v kombinácii s vecnou formou v prípadoch, v ktorých poskytované dávky neplnili účel, na ktorý boli určené (mesto ako osobitný príjemca)
  • spracovanie žiadostí a podkladov pre priznanie jednorazových a mimoriadnych dávok pomoci pre jednotlivcov alebo rodiny s deťmi v hmotnej núdzi, dôchodcov, resp. občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
  • rozhodovanie o jednorazových a mimoriadnych dávkach pomoci občanom a rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi, z dôvodu vzniku mimoriadnej krízovej situácie alebo sociálnej udalosti odôvodňujúcej takúto pomoc za podmienok schválených VZN mesta
  • agenda na úseku opatrovníctva v prípadoch, kde je mesto určené ako opatrovník pre osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony a sociálne šetrenia pre súdy v opatrovníckych veciach – kontrola dodržiavania súdom ustanovených povinností opatrovníka k opatrovancovi na území mesta
  • agenda sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rámci pôsobnosti mesta podľa zákona o rodine a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately v znení neskorších predpisov
  • zabezpečovanie stravovania seniorov (dôchodcov) a iných služieb – donáška obedov
  • spolupráca s inými právnickými osobami pôsobiacimi v sociálnej oblasti (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávne kraje, neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby a pod.)
  • zabezpečovanie sociálnych pohrebov občanov mesta (občanov bez prístrešia), ktorých pohreb zabezpečuje mesto a je uhrádzaný z finančných prostriedkov mesta

Oznamy