Agendy

Výpisy z matrík ( rodný list, sobášny list, úmrtný list) – Občan

Výpisy z matrík

Matričný úrad

Popis

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis – rodný, sobášny alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a urobiť z nej výpisy:

  • osobe, ktorej zápis sa týka alebo členom jej rodiny,
  • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej, osobnej dočasnej, alebo pestúnskej starostlivosti podľa osobitného zákona,
  • poručníkovi, ak sa o dieťa stará,
  • súdom ustanovenému opatrovníkovi,
  • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní podľa osobitného zákona.

Za člena rodiny sa považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer. Výpisy z matrík pre použitie v zahraničí musia mať vyššie overenie (legalizácia, Apostille), ak SR nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín. Legalizáciu výpisov, vydaných našou matrikou vykonáva Okresný úrad. K dokladom, ktoré majú byť použité v štátoch EÚ v zmysle Nariadenia EÚ, matričný úrad vydáva prílohu k týmto dokladom  a to viacjazyčný štandardný formulár.

Poplatky

Poplatok za vystavenie duplikátu matričného dokladu je 5€

Poplatok za vystavenie dokladu s viacjazyčným štandardným formulárom je 10€

Informácie

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa