Verejné obstarávania

Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku – vodný prvok

Dátum zverejnenia
21. marca 2019

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebnej práce

Názov:„Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku – vodný prvok“

Zoznam dokumetnácie:

Výzva na predkladenie cenových ponúk

  • Príloha č.1 –  Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejnýn obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
  • Príloha č.2 – Návrh Zmluvy o dielo
  • Príloha č.3 – Projektová dokumentácia
  • Príloha č.4 – Výkaz výmer

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a INTERREG V – A Poľsko – Slovensko 2014-2020.