Verejné obstarávania

Výzva na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebnej práce

Dátum zverejnenia
29. júna 2018

Mesto Kežmarok ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebnej práce.

Názov: „Revitalizácia predpolia radnice v Kežmarku – vodný prvok“

Prílohy:

  • 1_Výzva na predkladanie cenových ponúk
  • 2_Návrh uchádzača na plnenie kritéria
  • 3_Projektová dokumentácia
  • 4_Výkaz výmer – technologická časť – technologická_časť_kpl – technologická_časť_osvetlenie  – stavebná časť
  • 5_Návrh Zmluvy o dielo

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa a EFRR.