Oznamy mesta

Ponuku práce na sociálneho pracovníka

Kvalifikačné predpoklady:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore sociálna práca

Iné kritéria a požiadavky:

  • prax vo verejnej správe vítaná
  • vodičský preukaz  sk. B
  • flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť
  • občianska bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • štruktúrovaný životopis  s  podrobným  vymedzením  dosiahnutej praxe  a  vzdelania
  • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
  • písomný súhlas  uchádzača  na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Nástup možný  01.12.2020

Doplňujúce informácie  na tel. č.  052/466 0206,  0905 886 546

Žiadosť o prijatie do zamestnania môžu  záujemcovia predkladať do podateľne  Mestského úradu v Kežmarku, prípadne zaslať poštou  s termínom doručenia do 23.11. 2020  do 12.00 hod.

Prihlášku je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Ponuka práce – sociálny pracovník oddelenia sociálnych vecí – NEOTVÁRAŤ na adresu:

MESTO KEŽMAROK

Hlavné námestie č. 1

060 01 Kežmaro