Oznamy mesta

Ponuka práce

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: samostatný odborný referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa architektonického, stavebného, krajinárskeho, alebo dopravného zamerania (pre oblasť stavebníctva);

– bezúhonnosť;

– rámcová znalosť platných právnych predpisov;

– počítačové zručnosti;

– zodpovednosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť v rozhodovacej činnosti;

– strategické a koncepčné myslenie, zmysel pre detail;

– odborná prax v štátnej správe, resp. samospráve nie je nevyhnutnosťou, ale výhodou;

– skúsenosti z projekčného prostredia je vítaná (nie je nevyhnutnosťou);

Platové podmienky:

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení, zaradenie do 7. platovej triedy, základná zložka platu v rozsahu od 884,50 eur do 1061,- eur v závislosti od počtu rokov započítanej praxe, 15% príplatok za zabezpečovanie výkonu samosprávnej pôsobnosti alebo preneseného výkonu štátnej správy, možnosť priznania osobného príplatku vo výške max. do 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej bude zamestnanec zaradený.

Požadované doklady:

– žiadosť o zaradenie do výberového konania (motivačný list);

– štruktúrovaný životopis;

– fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

– písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Hlavná pracovná činnosť :

– spolupráca pri tvorbe urbanistických, architektonických, stavebných, krajinárskych a dopravných koncepcií rozvojových plánov mesta;

– spolupráca pri spracovaní územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie mesta;

– spolupráca pri príprave stanovísk k predkladaným zámerom / projektom;

– spolupráca pri príprave substanovísk mesta k spracovaným územnoplánovacím podkladom a k spracovanej územnoplánovacej dokumentácií, alebo iných koncepčných dokumentov;

– spolupráca pri tvorbe koncepčných dokumentov (prezentácií) mesta z hľadiska urbanizmu, architektúry pozemných stavieb, inžinierskych stavieb, krajinnej architektúry a dopravnej infraštruktúry rôznych mierok;

– príprava štandardov a kompetenčných modelov pre prípravu projektov, kontrolu ich koordinácie naprieč úradom;

– spolupráca pri komunikácií, koordinácií externých projektových tímov a iných odborníkov v rámci všetkých stupňov projektu (od konceptu po realizáciu);

– spolupráca pri tvorbe a vyhodnocovaní zadaní pre architektonické súťaže, analytická činnosť, vyhodnocovanie dát z 2D a 3D modelu;

– príprava a správa projektových rozpočtov;

– inžinierska činnosť a komunikácia s dotknutými úradmi, resp. tretími stranami v rámci pripravovaných projektov;

– (digitálny) projektový manažment;

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 21.07.2023 poštou na adresu: Mestský úrad Kežmarok, Hlavné námestie č.1, 060 01 Kežmarok prípadne elektronicky na e-mailovú adresu: prednosta@kezmarok.sk V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné na obálke označiť:

„NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: samostatný odborný referent oddelenia rozvoja mesta a výstavby

 

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

primátor mesta