Úradné sekcie

4 Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

Pracovné  činnosti :

  • komplexne zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a ostatnej príslušnej legislatívy;
  • zabezpečuje činnosti prípravy investícií, riadenia projektov a výstavby mestských verejných priestranstiev / stavieb;
  • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy;
  • zabezpečuje činnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku životného prostredia;
  • zabezpečuje vydávanie a príjem tlačív vyplývajúcich z činnosti oddelenia / sekcie;
  • poskytuje informácie o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečuje príjem a prekontrolovanie žiadostí na ich vydanie;
  • prideľuje súpisné čísla a orientačné čísla pre stavby;
  • poskytuje základné informácie pre žiadateľov o úver zo ŠFRB;

Bližšie informácie nájdete v sekciách oddelenia rozvoja mesta a výstavby:

Príprava investícií
Územné plánovanie, stavebný poriadok a ŠFRB – Stavebný úrad
Výstavba, doprava a životné prostredie

Konzultačné hodiny s pracovníkmi oddelenia rozvoja mesta a výstavby

Štyri dní v týždni (okrem utorka) sú verejnosti k dispozícii odborný pracovníci oddelenia rozvoja mesta a výstavby.

Pondelok 8:00 – 15:00 hod.
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 – 16:30 hod.
Štvrtok 8:00 – 15:00 hod.
Piatok 8:00 – 14:00 hod.
Sobota nestránkový deň
Nedeľa nestránkový deň

Oznamy

Agendy

Sekcie: