Projekty

Rekonštrukcia kotolne radnice v Kežmarku

Stav
Pripravované
Dátum od
29. januára 2019

Operačný program:  Kvalita životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC141-2018-45 – 45. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Dátum podania žiadosti: 29.01.2019

Predpokladaná realizácia projektu:  júl – december 2019

Celkové oprávnené výdavky:  66 722,74 €

Požadovaná výška NFP: 63 386,60 €

 

Zhrnutie projektu:

Zámerom projektu  je v rámci prioritnej osi 1, špecifický cieľ1.4.1. Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality, nahradiť tri existujúce plynové kotle, strojného zariadenia v plynovej kotolni, ktorá zabezpečuje vykurovanie radnice. Pôvodné kotle sú na  hranici technickej životnosti a prevádzkovej bezpečnosti, vymenené budú za 3 nové nízkoteplotné plynové teplovodné kondenzačné kotle.

Projekt rieši aj SMART prvky inteligentného vykurovania, ktoré nová kotolňa bude spĺňať (zónová regulácia vykurovania, režimy vykurovania a ovládanie vykurovania prostredníctvom vzdialených zariadení s prístupom na internet).

 

Projekt nebol podporený.