8 Oddelenie sociálnych vecí

Denné centrum

Denné centrum je zariadenie bez právnej subjektivity zriadené Mestom Kežmarok s celoročnou prevádzkou zriadené v zmysle § 12 zákona č. 408/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Činnosť bezprostredne riadi, koordinuje a kontroluje oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Kežmarok.

Denné centrum poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

Poskytuje najmä sociálne poradenstvo a záujmovú činnosť, organizujú sa v ňom spoločenské, kultúrne, poznávacie a vzdelávacie podujatia pre seniorov.

Denné centrum tvorí:

  • Združenie kresťanských seniorov a občanov Slovenska –  stretáva sa v stredu v čase od 13:00 do 17:00,
  • Klub dôchodcov Kežmarok – stretáva sa v pondelok a štvrtok  v čase od 13:00 do 17:00 hod.  a v sobotu v čase od 13:30 do 17:30 hod.

Registrovaným členom klubu sa môže stať občan s trvalým pobytom na území mesta Kežmarok, vyplnením registračného formulára a uhradením členského príspevku vo výške 3,00 EUR/rok.

Oznamy