3 Právne oddelenie

Evidencia obyvateľstva

  • zabezpečuje spracovanie a evidenciu hlásenia pobytu občanov – prihlasovanie, odhlasovanie a rušenie trvalých a prechodných  pobytov
  • vydáva potvrdenia o trvalom, prechodnom pobyte, o spoločnom bydlisku manželov
  • vydáva potvrdenia o pobyte pre cudzinu
  • vydáva podklady k vystaveniu prvého občianskeho preukazu pre 15-ročných
  • vedie evidenciu narodení, úmrtí, sobášov, rozvodov, pozbavení na právne úkony, zmenu mena a priezviska
  • zabezpečuje prípravu volieb do NR SR, Európskeho parlamentu, volieb prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávy mesta a VÚC
  • zabezpečuje prípravu a úlohy spojené s vykonaním referenda
  • zabezpečuje úlohy pri sčítania ľudu, domov a bytov a podieľa sa na spracovaní štatistických podkladov
  • vedie evidenciu súpisných a orientačných čísel
  • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Oznamy

Agendy