Agendy

Jednorazová dávka – Občan

Jednorazovú dávku  je možné poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.  Žiadateľ musí byť občanom s trvalým pobytom v meste Kežmarok. Poskytnutie jednorazovej dávky je najmä v prípadoch, keď je:

  1. ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby
  2. ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa
  3. možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci
  4. preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti a pod.

Na základe individuálneho prešetrenia každej žiadosti – šetrením v domácnosti, mesto rozhodne o priznaní, resp. nepriznaní  jednorazovej dávky,  ktorá môže byť poskytnutá peňažnou, vecnou alebo kombinovanou formou.

Na poskytnutie jednorazovej dávky je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky. Súčasťou  žiadosti sú povinné prílohy:

  1. potvrdenie o príjme (príp. výške dôchodku vyplácaného zo zahraničia)
  2. potvrdenie o úhrade platieb nákladov na domácnosť za posledné 3 mesiace.

Informácie