Agendy

Mimoriadna dávka – Občan

Mimoriadnu dávku  je možné priznať občanovi na úhradu mimoriadnej udalosti, ktorá si vyžaduje okamžité riešenia a priamo súvisí s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa vznikom náhlej núdze alebo sociálnej udalosti.

Mimoriadna dávka sa poskytuje najmä pri:

  1. živelnej pohrome,
  2. zabezpečení služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby,
  3. kúpeľnej liečbe nezaopatreného dieťaťa,
  4. liečbe závažného ochorenia,
  5. riešení nepriaznivej sociálnej situácie.

Na poskytnutie mimoriadnej dávky je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky. Súčasťou tejto žiadosti sú povinné prílohy:

  1. potvrdenie o príjme (príp. výške dôchodku vyplácaného zo zahraničia),
  2. potvrdenie o úhrade platieb nákladov na domácnosť za posledné 3 mesiace.

 

Informácie