Agendy

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Občan

Oznamovaciu povinnosť nemajú:

  • fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok.

Oznamovaciu povinnosť o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti majú:

  • fyzické osoby ktoré nemajú v meste Kežmarok trvalý pobyt a užívajú nehnuteľnosť,
  • právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľnosť.

Termín oznamovacej povinnosti je do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Zmeny skutočnosti a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

V prípade množstvového zberu sa výška poplatku upraví odo dňa keď poplatník oznámi zmenu veľkosti nádoby a frekvencie vývozu.

Keďže ide o poskytovanú službu spätne sa výška poplatku z dôvodu veľkosti nádoby a frekvencie vývozu upravovať nebude.

Sadzby poplatku, podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku určuje Všeobecne záväzne nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzne nariadenie mesta Kežmarok č. 13/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“).

Mesto Kežmarok na základe žiadosti poplatníka poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie podmienok na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží doklady ktoré mesto Kežmarok určilo vo VZN, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava na území mesta.

Mesto zníži poplatok bez žiadosti fyzickej osobe ktorá dosiahla k 31.12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia vek 62 rokov.

Informácie