Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 12/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Číslo
12/2019
Schválené
12. decembra 2019