Agendy

Príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok – Občan

Príspevok na čiastočnú úhradu sumy za poskytovanie pobytových sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok pre osoby s trvalým pobytom v meste Kežmarok sa poskytuje vo výške 2,00 Eur/lôžko/deň fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorej sa poskytuje pobytová služba v ZPS a ZOS Kežmarok.

Žiadosť o poskytovanie príspevku na čiastočnú úhradu sumy za poskytované sociálnej služby v ZPS a ZOS Kežmarok sa podáva na Mestskom úrade v Kežmarku, oddelenie sociálnych vecí, ktoré vydá žiadateľovi súhlasné stanovisko s poskytovaním príspevku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v ZPS a ZOS Kežmarok.

Informácie